Cung cấp giấy ăn các loại như : giấy bảo bảo ,giấy miền nam…..